Informace o III. sjezdu strany Národní socialisté

5. 4. 2017
Jaroslav Král
Každý z dosavadních sjezdů naší strany byl v určitém smyslu mezníkem v její činnosti. Nejinak tomu bylo u III. sjezdu, který se sešel 1. dubna 2017 v Teplicích a jehož se zúčastnilo 64 delegátů a na dvě desítky hostí.

Se zdravicemi na sjezdu vystoupili představitelé pozvaných politických stran a hnutí: bývalý předseda ČSNS br. Jaroslav Rovný, předseda Českého hnutí za národní jednotu Jan Skácel, předseda Křesťansko-sociálního hnutí Ogňan Tuleškov, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, předseda Slovanského výboru Jan Minář a předseda Vlasteneckého spolku Mistra Jana Husa Pavel Svoboda. Mezi pozvanými byli také tři představitelé Národně sociálního klubu 1897, z.s. bratři Jaromír Ronge, Ladislav Starý a předseda klubu Zbyněk Holub, který byl sjezdem zvolen za místopředsedu naší strany.

Sjezd se konal ve dnech 120. výročí vzniku „Strany národního dělnictva českoslovanského“, po většinu své slavné existence známé jako národně socialistická strana. Toto výročí bylo připomenuto několika způsoby. Delegáti a hosté sjezdu dostali pamětní tisk, který v historické retrospektivě osvětloval vznik strany a její další formování za Československé republiky. U příležitosti konání sjezdu byly položeny květiny na hrob prvního předsedy strany br. Františka Kváči k uctění jeho památky. Sjezd také udělil zasloužilým a dlouholetým členům nár.soc. strany čestná uznání: za věrnost ses. Marii Ducháčkové a bratřím Jožkovi Skalníkovi a Viktoru Trkalovi a za zásluhy o pomník Milady Horákové Bohdanu Babincovi. Nad rámec původního návrhu předsednictva ÚR byla čestná uznání za věrnost udělena také bratrům Přemyslu Votavovi a Jaroslavu Královi.

Nejdůležitější skutečností však nepochybně byla změna názvu strany a návrat k historickému znaku s kladivem a brkem. Z názvu strany byla vypuštěna část "LEV21“, takže oficiální název strany dnes podle stanov zní: Národní socialisté (zkratka „NÁR.SOC.“). Projekt LEV21 byl od samého začátku osobním projektem Jiřího Paroubka, který však nejprve v prosinci 2014 rezignoval na funkci předsedy strany a poté ze strany odešel. Nemělo tedy smysl u tohoto projektu setrvávat, a to zvláště za situace, kdy členská základna si návrat k ideovým kořenům a tradicím jednoznačně přála a i usnesení nejprve ústřední rady a následně i sjezdu bylo v tomto směru jednomyslné. Víme, že nejsme jedinou stranou, která se k těmto kořenům hlásí. Ve zprávě o činnosti k tomu bylo proto uvedeno: „K historii původní strany přistupujeme s pokorou. Jsme si vědomi toho, že naše strana je stranou formálně novou a že nemá nepřerušenou majetkoprávní kontinuitu. Jsme však názoru, že o opravdovosti přesvědčení nerozhodují slova, ale především naše činy.“

Zpráva o činnosti předsednictva ÚR se podrobně zabývala hlavními aktivitami od II. sjezdu. Konstatovala, že Dohoda o spolupráci mezi naší stranou, Českou stranou národně socialistickou 2005, Českou stranou národně sociální a Československou stranou socialistickou z května 2015 nebyla za strany předsedů ostatních stran od samého počátku plněna a stala se proto mrtvě narozeným dítětem. Zpráva se také zmínila o několika diskusních seminářích, které byly uskutečněny pod hlavičkou Národní akademie. Vyslovenou radost nám dělá vydávání internetového časopisu Kontakt, který nyní vychází pět krát ročně. Letos začal vycházet již jeho třetí ročník. Potřebovali bychom však především rozšířit okruh jeho autorů a proto i zde vyzýváme, abyste do Kontaktu zasílali své příspěvky. Kontakt můžete nově také nalézt a stáhnout si na webových stránkách strany. Ty byly poměrně dlouhou dobu neaktuální, situace však již byla napravena a návštěvnost webových stránek se postupně vrací na původní úroveň. Slušnou návštěvnost má stranický Facebook s cca 4 500 účastníků. Za poměrně slušnou lze považovat prezentaci strany ve veřejnoprávních médiích. V diskusním pořadu ČT „Politické spektrum“, určeném pro mimoparlamentní strany, vystoupili za poslední dva roky představitelé strany téměř každé dva měsíce. Od začátku roku 2016 začala rozhlasová stanice Český rozhlas Plus vysílat nový diskusní pořad „Názory a argumenty“, určený pro parlamentní i neparlamentní strany. V tomto diskusním pořadu vystoupili představitelé strany průměrně jedenkrát za čtvrt roku. Zvláštní pozornost věnovala zpráva o činnosti přípravě a průběhu voleb do krajských zastupitelstev v Libereckém a především Ústeckém kraji, kde společná kandidátka naší strany s DSSS, hnutím Čisté Ústí a stranou Národní fronta získala 3,21 % odevzdaných hlasů. V některých městech a obcích dostala tato kandidátka 5 - 11 %, což vytváří poměrně dobrý předpoklad pro budoucí komunální volby. V politické oblasti zbývá dodat, že sjezd přijal dvě zásadní stanoviska: Stanovisko k posílení národní bezpečnosti a Stanovisko k zásadní reformě a demokratizaci EU.

Na sjezdu byla zvolena nová ústřední rada, Ústřední revizní komise a Právní a rozhodčí komise. Do vedení strany byli zvoleni bratři:

předseda strany: JUDr. Jaroslav Král, CSc.

statutární místopředseda: Ing. Petr Benda

místopředseda: Přemysl Votava

místopředseda: prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.

místopředseda: doc. PhDr. et PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.

místopředseda: Stanislav Vondráček

ústřední tajemník: Bc. Jaroslav Andres

Co říci závěrem. Snad ještě to, že celý sjezd se konal v otevřené a přátelské, vpravdě bratrské atmosféře. Ta je ostatně charakteristická pro naši stranu od samého počátku. Za celých pět a půl let její existence Právní a rozhodčí komise neřešila jediný vnitrostranický spor, natož abychom např. někoho ze strany vylučovali. Všem rozhodnutím předchází diskuse a jsou zpravidla přijímána všeobecným konsenzem. Nedochází proto k situacím, kdy přehlasovaná menšina by mohla mít pocit jakési hořkosti z neúspěchu. Prostě jsme schopni se o všem důležitém domluvit a dohodnout. Je to vlastnost a schopnost, jíž si nesmírně vážím a kterou chci jako nově zvolený předseda dále rozvíjet a kultivovat.

Jaroslav Král, předseda strany