Stanovisko politické strany Národní socialisté k posílení národní bezpečnosti

schváleno III. sjezdem dne 1. dubna 2017 v Teplicích
Jaroslav Král

My, národní socialisté, považujeme otázky posílení národní bezpečnosti za nejvyšší prioritu současné vnitřní i zahraniční politiky a za vrcholný národní zájem. Na závažné krizové stavy všech typů musíme být připraveni, a proto prosazujeme následující postuláty:

• Požadujeme mírné, avšak trvalé snižování rozpočtového schodku a čistého zadlužení státu, které je předpokladem národní bezpečnosti a nezávislosti.

• Plnění našich spojeneckých závazků v NATO považujeme za zcela dostačující, a proto odmítáme jakékoli úvahy a snahy o vybudování vojenské základny NATO na našem území.

• Požadujeme změnu Ústavy ČR, která zakáže nasazení Armády ČR na všech zahraničních vojenských misích, s výjimkou mírových misí s mandátem Rady bezpečnosti OSN (tzv. modré přilby) a jejího nasazení při ochraně Schengenského prostoru.

• Odsuzujeme návrh ministra obrany M. Stropnického, aby jedna z brigád Armády ČR byla podřízena přímému velení Bundeswehru. To považujeme z geopolitického hlediska za naprosto nepřijatelné.

• Posláním Armády ČR není bojovat za cizí zájmy v zahraničí, ale bránit naši vlast. Proto je třeba Armádu ČR komplexně přebudovat ze současného zaměření na zahraniční expedice na armádní korpus teritoriální obrany státu. Tomu musí odpovídat i celková změna strategie, výcviku, výzbroje a vybavení.

• Požadujeme zahájit jednání o strategické obranné smlouvě se Slovenskou republikou, jejímž předmětem by byla koordinace obranné strategie, společná cvičení obou armád, společná obrana vzdušného prostoru, unifikace a standardizace výzbroje a vybavení aj. Vycházíme přitom z přesvědčení, že vzhledem k dlouhé společné historii a stejným vyznávaným hodnotám jsou Češi ochotni s plným nasazením bránit také Slovensko a Slováci bránit české země.

• V případě kolapsu Schengenského prostoru nebo jiné závažné krizové situace musí být naše armáda schopna do 24 hodin uzavřít státní hranice a v plně je kontrolovat. Tomu musí odpovídat adekvátní výrazné zvýšení početních stavů armády, které budou moci doplnit předem vycvičené zálohy v počtu nejméně 20 – 25 tisíc mužů a žen.

• Armáda bude cvičena a vychovávána jako ideová v duchu pokrokových národních tradic boje za národní svobodu a státní nezávislost. Každá vojenská jednotka od praporu výše ponese jméno některého z husitských hejtmanů (Jan Žižka, Prokop Veliký aj.), velitelů stavovského povstání (gen. Mansfeld aj.), velitelů československých legií (gen. Krejčí, gen. Syrový aj.) a hrdinů protinacistického odboje (Jan Kubiš, Jozef Gabčík aj.).

• Jako přípravka zájemců o přijetí do Armády ČR nebo záloh bude obnovena společenská a zájmová organizace typu bývalého Svazarmu.

• Bude zahájena celonárodní diskuse o možnosti a vhodnosti obnovit po vzoru Švédska povinnou vojenskou službu pro všechny muže v délce 3 – 5 měsíců a povinný zdravotnický výcvik pro ženy v délce 1 měsíce.

• Podporujeme posílení tajných služeb v boji proti terorismu, včetně oblasti kybernetické a informační bezpečnosti.

• Podporujeme záměr přijetí ústavního zákona, podle něhož by současní držitelé ručních zbraní, mající na ně zbrojní průkaz, mohli v případě potřeby samostatně zasahovat proti teroristům.

• Stát si musí udržet 100 % vlastnictví páteřní dopravní a energetické infrastruktury a rozhodující podíl ve strategicky významných podnicích.

• Z hlediska zajištění energetické bezpečnosti souhlasíme s dostavbou jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, které nejen pomůže snížit emise, ale také a především snížit naši závislost na dovozu ropy a plynu.

• Požadujeme znárodnění celé vodohospodářské infrastruktury a výroby vody, tj. jejich nucený výkup na základě zákona a za náhradu.

• Z hlediska potravinové bezpečnosti požadujeme více podpořit vlastní výrobu potravin a snížit jejich dovozy. Správa státních hmotných rezerv vytvoří vyšší rezervy obilí, masa a dalších vybraných komodit. Také obyvatelstvo bude vedeno k vytvoření domácích potravinových rezerv pro krizové stavy po vzoru Švýcarska.

• Všechny tzv. humanitární neziskové organizace, včetně českých poboček zahraničních neziskových organizací (NGO) budou na základě zákona stejně jako politické strany povinny zřídit a vést transparentní účty s veškerými příjmy a výdaji.

„Bezpečnost naší vlasti především!“