Stanovisko politické strany Národní socialisté k zásadní reformě a demokratizaci EU

schváleno III. sjezdem dne 1. dubna 2017 v Teplicích
13. 3. 2017
Jaroslav Král

My, národní socialisté, považujeme EU za novodobé pokračování mírového projektu husitského krále Jiřího z Poděbrad, zajišťující uspokojování i našich současných národních zájmů, především v oblasti ekonomiky a společného trhu. V současné době sice nechceme z EU vystoupit, jsme však hluboce znepokojeni arogancí bruselských elit a hlasovací mašinérií starých členských států pod hegemonií Německa, které nám vnucují nejen povinné imigrační kvóty, ale i další řešení, jdoucí jednoznačně proti našim národním zájmům. Se vší rozhodností odmítáme jakéhokoli snahy o stále užší unii (Ever Closed Union). Má-li EU přežít svoji současnou strukturální krizi, musí se naopak rozvolnit a stupeň současné evropské integrace se musí minimálně o jedno patro snížit, a to především zrušením Lisabonské smlouvy. Rozhodující kompetence se musí z Bruselu vrátit do rukou národních států tak, aby se EU mohla stát skutečnou „Evropou vlastí“, jak to požadoval prezident Charles de Gaulle. To vyžaduje radikální demokratizaci rozhodování a zásadní omezení moci byrokratických struktur, především Evropské komise. Proto budeme nadále prosazovat tyto strukturální reformy a změny právních předpisů EU:

• Požadujeme do dokumentů primárního práva EU vložit formulaci o tom, že EU je ideově založena na křesťanské kultuře, tradicích a morálce židovsko-křesťanského Desatera. Požadujeme, aby takovou deklaraci přijal také Evropský parlament. V této souvislosti také požadujeme okamžitě zrušit jednání o přistoupení Turecka do EU, včetně jednání o zrušení vízové povinnosti pro občany Turecka.

• Bude zrušena Lisabonská smlouva.

• Formou nové smlouvy evropského primárního práva bude taxativně stanoveno, o čem mohou rozhodovat orgány EU, o všem ostatním budou rozhodovat výlučně národní státy jako skutečné demokratické entity – princip národní subsidiarity.

• Zásadně odmítáme koncept vícerychlostní EU, který by rozdělil členské státy na privilegované a druhořadé a dále posílil nadvládu Německa, založenou především Lisabonskou smlouvou. Požadujeme naprostou rovnoprávnost všech členských států, což také znamená jednomyslnost všech států v otázkách dalšího postupu.

• Bude posílena role Evropské rady (vrcholného summitu), která bude zasedat častěji než dosud, a to zpravidla jednou za 2 měsíce. O nejdůležitějších taxativně stanovených otázkách bude Evropská rada rozhodovat všeobecným konsensem (jednomyslně), o méně významných otázkách většinou hlasů podle principu 1 národní stát = 1 hlas, jiné hlasování nebude možné.

• Evropská komise jako hlavní byrokratický a nedemokratický orgán ztratí možnost samostatně iniciovat a předkládat jakékoli návrhy, včetně a zejména návrhů předpisů evropského sekundárního práva a stane se pouze výkonným orgánem, realizujícím usnesení Evropské rady a Evropského parlamentu.

• Rada ministrů EU, zasedající ve formátu resortních ministrů národních států, bude mít především poradní charakter a bude také schvalovat návrhy předpisů evropského sekundárního práva, zpracovaných Evropskou komisí výlučně podle usnesení Evropské rady a Evropského parlamentu.

• Národní státy budou delegovat po 1 právním expertovi do nově zřízené Legislativní rady EU, která bude předem (ex-ante) posuzovat návrhy nových předpisů evropského sekundárního práva, zda nepřípustně nezasahují do kompetencí národních států. Legislativní rada bude současně navrhovat zrušení a změny předpisů evropského sekundárního práva, které nadměrně a zbytečně regulují všechny oblasti života v EU, a to z vlastní iniciativy nebo na návrh některého národního státu.

Vládu ČR a Parlament ČR žádáme, aby podnikly kroky směřující nejprve k jednostrannému odstoupení ČR od Lisabonské smlouvy (opt-out) a následně ve spolupráci s ostatními národními státy k jejímu celoevropskému systémovému zrušení. Dále žádáme vládu ČR, aby všestranně upevňovala spolupráci a koordinaci se zeměmi Visegradské skupiny. I když si rozpad EU nepřejeme, musíme s ním počítat a mít připraveno záložní řešení. Po případném rozpadu EU bude možné transformovat skupinu států V4, rozšířenou případě o Slovinsko a Rakousko, ve Středoevropskou unii rovnoprávných národních států, které by převzala výhody evropské integrace a současně odstranila její nevýhody.

„ Ať žije Evropa vlastí!“