Organizační, jednací a volební řád

28. 5. 2017
Jaroslav Král

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento Organizační, jednací a volební řád vychází ze Stanov strany a doplňuje je zejména o péči o členy, postup při vzniku nových organizací a udělování licencí, způsob jednání a usnášení stranických orgánů, volby a způsob hlasování, oceňování stranické práce, jakož i projednávání agendy Právní a rozhodčí komise.

Článek 2

PÉČE O ČLENY

1. Péče o členy se uskutečňuje zejména prostřednictvím jejich garantů, působením stranických orgánů (zvaní na stranické akce aj.) a informováním členů.

2. Pokud stávající člen strany přivede do strany nového člena, stává se jeho garantem. Pokud se nový člen přihlásí sám, nebo nejde-li garanta předem určit, rozhodne o přidělení garanta předseda územní organizace, do níž je nový člen zařazen, a pokud garanta neurčí, stává se jím sám.

3. Úlohou garanta je novému členu pomáhat radou i praktickým přispěním k jeho zapojení do plnohodnotného stranického života, a to případně i později, pokud se tato potřeba vyskytne.

4. Informování členů se uskutečňuje zejména na jednání stranických orgánů, prostřednictvím představitelů strany a dalších členů, webových stránek strany, stranického zpravodaje Kontakt, zápisy z jednání stranických orgánů a organizací, e-maily a další korespondencí aj.

5. Stranické orgány všech stupňů dbají o to, aby mimořádně aktivní členové byli za svůj přínos oceněni veřejným poděkováním s uvedením do zápisu, děkovným dopisem, čestným uznáním nebo jinou vhodnou formou.

Článek 3

LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

1. Udělení licence je podmínkou pro vznik a další činnost všech územních organizací.

2. Licence všem územním organizacím uděluje předsednictvo Ústřední rady, které může tuto pravomoc ve vztahu k místním a okresním organizacím delegovat na příslušnou krajskou radu.

3. Žadatel či žadatelé o udělení licence budoucí územní organizaci se obrátí na příslušnou krajskou radu, která tuto žádost postoupí se svým doporučujícím či nedoporučujícím stanoviskem ústřednímu tajemníkovi.

4. Ústřední tajemník žádost přezkoumá, zajistí její případné doplnění o další relevantní informace a poté ji předloží k rozhodnutí předsednictvu Ústřední rady. Pokud o udělení licence rozhodovala na základě delegované pravomoci příslušná krajská rada, informuje tato následně o výsledku licenčního řízení předsednictvo Ústřední rady.

5. Pokud je rozhodnutí o udělení licence kladné, jmenuje licenční orgán dočasného předsedu budoucí územní organizace, který je tímto pověřen činit veškeré úkony směřující k řádnému ustavení územní organizace a volbě jejích představitelů. Na tuto ustavující schůzi jsou vždy delegováni představitelé krajské rady a předsednictva Ústřední rady, kteří svým orgánům následně podají zprávu o průběhu a výsledcích ustavující schůze.

6. Pokud je rozhodnutí o udělení licence záporné, je žadatel o tomto rozhodnutí informován s tím, že toto rozhodnutí nemusí být odůvodněno.

7. Licence může být kdykoli v průběhu činnosti územní organizace ze závažných důvodů odejmuta, pokud předchozí opatření nevedla k nápravě nežádoucího stavu. Předseda územní organizace je o odejmutí informován s tím, že toto rozhodnutí nemusí být zdůvodněno.

8. Odejmutím licence zaniká dotčená územní organizace i členství ve straně jejich dosavadních členů, pokud nebyli současně přeregistrováni do jiné územní organizace.

Článek 4

JEDNÁNÍ A USNÁŠENÍ ORGÁNŮ

1. Orgány strany jednají o záležitostech podle předem schváleného programu jednání, popřípadě o záležitostech, na jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl.

2. Jednání spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě k němu a zpravidla je zakončeno rozhodnutím ve formě usnesení.

3. Jednání stranických orgánů řídí jejich předseda, resp., místopředseda či pověřený člen.

4. Člen příslušného orgánu se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a o předložených návrzích hlasuje.

5. Pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po jejím skončení formuluje předsedající konečné znění návrhu, pokud není k tomuto účelu zvolena návrhová komise, v tomto případě předkládá a formuluje návrhy předseda návrhové komise.

6. Před hlasováním nejprve předsedající ověří usnášeníschopnost. Při hlasování se hlasuje nejprve o dílčích pozměňujících návrzích a poté o celkovém návrhu ve znění již případně schválených pozměňujících návrhů.

7. Předsedající nebo předseda návrhové komise dbá o to, aby bylo zcela jasné, o čem se hlasuje. V případě, že je vznesena námitka nejasnosti, je povinen návrh upřesnit a znovu o něm dát hlasovat.

8. Členové Ústřední rady, Ústřední revizní komise a Právní a rozhodčí komise se mohou účastnit jednání ostatních orgánů strany s hlasem poradním, vyjadřovat se k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy, nemohou však hlasovat. Jednání všech orgánů strany se mohou zúčastnit i další pozvané osoby, které nemohou hlasovat a podávat návrhy mohou případně jen se souhlasem orgánu, na který byly pozvány.

9. Při delších a náročnějších stranických jednáních, jako jsou jednání sjezdu, programové konference a krajských, případně okresních konferencí je na počátku jednání zvolena komise mandátová, návrhová a případně i volební. Mandátová komise ověřuje, zda bylo jednání řádně svoláno, oprávnění delegátů k účasti, podává zprávu o počtu přítomných a o počtu oprávněných k hlasování, tj. o tom je-li shromáždění schopné se usnášet. Návrhová komise připravuje podle průběhu a výsledků jednání návrh usnesení.

10. Z každého jednání se vyhotovuje zápis, z kterého musí být zřejmé, jaký orgán jednal, kdy se jednání konalo, kdo se jednání zúčastnil, jaká usnesení byla přijata a kdo zápis pořídil a případně i ověřil.

Článek 5

VOLBY ORGÁNŮ A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

1. Podmínky pro volbu a počty volených členů orgánů určují Stanovy strany.

2. Kandidát musí se svou kandidaturou předem souhlasit.

3. Návrh kandidátky předkládá ten orgán, který jednání svolal, nebo jeho předseda. Všichni členové, kteří mají oprávnění volit, mají právo se předem ke kandidátce vyjádřit a předkládat doplňují nebo pozměňující návrhy.

4. Hlasuje se veřejně, pokud před vlastní volbou není podán návrh na tajné hlasování. V takovém případě dá předsedající, resp. předseda volební komise hlasovat nejprve o způsobu volby. V případě sjezdu, krajské a okresní konference, je orgán, který toto jednání svolává, povinen předem vytvořit organizační a technické předpoklady, aby tajné hlasování bylo možné (příprava kandidátky, hlasovacích lístků, urny aj.)

5. Každý člen s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a musí hlasovat osobně.

6. Před hlasováním předsedající, resp. předseda volební nebo mandátové komise zjistí počet přítomných s hlasem rozhodujícím a oznámí, je-li shromáždění schopné se usnášet a volit.

Článek 6

VOLBY AKLAMACÍ

1. Volby aklamací řídí předsedající shromáždění nebo předseda volební komise, pokud je pro organizaci voleb zvolena. Při hlasování zjistí předsedající (v případě potřeby členové volební komise) počet hlasů pro, proti a počet hlasů těch, kteří se hlasování zdrželi. Ten také navrhuje usnesení, z něhož musí být jednoznačně zřejmé, kdo byl za členy příslušného orgánu platně zvolen.

2. Je-li k zajištění průběhu hlasování zvolena volební komise, pořídí tato komise zápis, který podepíší všichni její členové. V zápise musí být tyto údaje: orgán, který se volil, počet přítomných členů, počet členů, kteří volili (pro, proti, zdrželi se), seznam platně zvolených členů nového orgánu.

Článek 7

TAJNÉ VOLBY

1. Tajná volba se provádí odevzdáním hlasovacích lístků do předem připravené a uzavřené volební schránky (urny), o jejímž bezvadném stavu se volební komise předem přesvědčila.

2. Po dobu provádění tajné volby je možné na nutnou dobu přerušit jednání.

3. Hlasovací lístky, resp. kandidátky, jsou samostatné pro jednotlivé orgány.

4. Volič kandidátku upravuje zaškrtnutím – zakroužkováním příslušného počtu kandidátů z navržených a uvedených jmen dle pokynů volební komise.

5. Volby řídí volební komise. Jejím úkolem je zabezpečit řádné provedení volebního aktu (tajnost voleb), dohled nad jejich řádným průběhem a zjištění správného výsledku voleb.

6. Před otevřením volební schránky po skončení voleb volební komise konstatuje celkový počet oprávněných voličů a celkový počet přítomných oprávněných voličů, jimž, byly vydány volební lístky.

7. Po otevření volební schránky sečte volební komise počet odevzdaných hlasovacích lístků a porovná jej s počtem osob, jimž byly hlasovací lístky vydány. Z odevzdaných hlasovacích lístků vyřadí komise lístky neplatné: s větším počtem zakroužkovaných kandidátů než bylo stanoveno, nebo jinak znehodnocené. Při sčítání hlasů nezapočítá hlasy pro kandidáty, kteří svou kandidaturu dodatečně odmítli, a přesto pro ně bylo hlasováno. Z odevzdaných platných hlasovacích lístků komise zjistí počet hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty a sestaví z nich seznam platně zvolených členů příslušného orgánu.

8. O průběhu voleb a sčítání hlasů pořídí volební komise zápis ve dvojím provedení, který podepíší všichni členové komise. V zápise musí být uvedeny tyto údaje: a) volený orgán a datum volby b) počet vydaných hlasovacích lístků, c) počet odevzdaných hlasovacích lístků, d) počet neplatných hlasovacích lístků, e) počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, f) seznam platně zvolených členů nového orgánu.

9. Po ukončení práce volební komise seznámí její předseda účastníky jednání s výsledky voleb a předá volební podklady a zápis z jednání volební komise předsedovi nově zvoleného orgánu k archivaci.

Článek 8

PRÁVNÍ A  ROZHODČÍ KOMISE

1. Právní a rozhodčí komise jako odborný a rozhodčí orgán strany pro výkon svých pravomocí vyplývajících z čl. 14 Stanov strany zasedá a rozhoduje zejména:

a) na žádost stranických orgánů, organizací i členů strany k podání závazných stanovisek k výkladu Stanov strany a všech vnitřních předpisů strany,

b) poté, co obdrží přímo či prostřednictvím orgánů strany návrh na zahájení sporu mezi orgány a členy strany nebo mezi členy strany navzájem nebo mezi orgány strany vzájemně,

c) poté, co obdrží odvolání člena proti jeho vyloučení ze strany.

2. Zasedání Právní a rozhodčí komise svolává její předseda ve lhůtě 7 dnů poté, kdy bude Právní a rozhodčí komisi doručen příslušný podnět k zahájení řízení, tzn. žádost, návrh či odvolání podle bodu 1 tohoto článku. K zasedání přizve členy strany a stranické orgány, kteří podali žádost, návrh či odvolání podle bodu 1 tohoto článku a kteří jsou účastníky sporu v případě rozhodování podle bodu 1 písm. b) tohoto článku.

3. Právní a rozhodčí komise zasedá do 14 dnů od jejího svolání podle bodu 2 tohoto článku. V průběhu zasedání seznámí předsedou pověřený člen s předmětem rozhodování, přizvaní členové a stranické orgány mají právo se k věci vyjádřit a svá tvrzení dokládat.

4. Právní a rozhodčí komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni 3 členové. Právní a rozhodčí komise rozhoduje tajně a většinou hlasů.

5. Proti rozhodnutí Právní a rozhodčí komise se nelze odvolat.

Článek 9

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento řád nabyl platnosti a účinnosti schválením na zasedání Ústřední rady dne 28. listopadu 2015.