Ideové principy

T. G. Masaryk kdysi napsal, že státy se udržují těmi idejemi, na jejichž základě vznikly. Podle nás to analogicky platí i o politických stranách. Národně socialistická strana vznikla v roce 1897 z touhy českých dělníků a středních vrstev po vlastním českém státě, v němž by byla uplatňována sociální spravedlnost. V tomto smyslu navazujeme na odkaz a úsilí našich předchůdců, Václava Jaroslava Klofáče, Edvarda Beneše, Petra Zenkla, Milady Horákové a mnoha dalších. Jejich hlavním heslem byla „Rovnost národů a rovnost v národě!“, jako organické spojení dvou ideových principů, národního a sociálního.

Vlastní stát jsme si museli vydobýt v boji proti Rakousko-Uhersku a udržet jej v boji proti hitlerovskému Německu. Ani dnes však náš zápas o bytí a udržení národního státu ve světě, v němž vládnou nadnárodní korporace a kapitálové trhy, nekončí, je jen méně zjevný, o to však možná obtížnější.

Stejně důležitý jako princip národní je i princip sociální. T. G. Masaryk také napsal, že česká otázka je již od dob husitského hnutí v podstatě otázkou sociální s důrazem na sociální rovnost. Národní socialisté ji však nikdy nechápali jako faktickou a absolutní rovnost, o níž víme, že ani není možná, ale především jako rovnost šancí a výchozích podmínek, za nichž si můžeme vlastním přičiněním a úsilím vydobýt lepší společenské postavení.

Naši předchůdci proto nikdy nechápali socialismus jako nějaký společenský systém, tím méně státní, ale jako živé politické hnutí za národní a sociální emancipaci nižších a středních vrstev českého národa. Vždy byli stranou nemarxistickou, v některých ohledech i protimarxistickou, neboť marxismus, jestliže zvítězí, postátňuje a dusí přirozenou lidskou aktivitu, iniciativu a samosprávu. Přeceňuje také význam ekonomiky neboli „základny“ a podceňuje význam duchovních faktorů rozvoje společnosti neboli „nadstavby“, jichž my si naopak velmi vážíme jakožto nezastupitelných národotvorných prvků. Tedy humanismu, morálky, vzdělanosti, kultury, umění, činnosti národních církví, celé řady osvětových a vzdělávacích spolků apod. Přeceňování ekonomické základny se bohužel nezměnilo ani po listopadu 1989. Situace se naopak dále zhoršila. Ekonomickou základnu dnes ztělesňují peníze, které všechno ovládají a jimž se všichni podřizují. Teze o tom, že peníze jsou až na prvním místě, je vlastně pokračováním marxismu v jeho nové, vulgarizované podobě.

Jako současní stoupenci národního socialismu v plném rozsahu navazujeme na ideový odkaz a politické úsilí našich předchůdců. K základním ideovým principům našeho programu, jimiž jsou princip národní a princip sociální, v současné době přidáváme také třetí princip trvale udržitelného rozvoje, který vyjadřuje naši odpovědnost za budoucí rozvoj naší vlasti. Všechny tyto ideové principy národního socialismu se vzájemně podmiňují a doplňují, mají stejný význam, jako k sobě symbolicky patří barvy na naší trikolóře.

Ideový princip národní - modrý princip

Národní princip vyjadřuje naši vůli prosazovat a hájit vždy a všude národní zájmy. Jako důsledně vlastenecká strana požadujeme rovnoprávnost českého národa s ostatními národy, a to jak v rámci EU, tak i mezinárodního společenství. Odmítáme však jakýkoli nacionalismus, který upřednostňuje zájmy určitého národa před národy jinými. Národ přitom nechápeme v úzce etnickém smyslu, ale pojímáme jej jako politický národ, který představují Češi, Moravané, Slezané, jakož i všichni občané České republiky, kteří se ztotožňují s jejími, ve volbách demokraticky formulovanými zájmy.

Ideový princip sociální - červený princip

Sociální princip je s principem národním velmi úzce propojen a jde s ním ruku v ruce. Již T. G. Masaryk řekl, že česká otázka je především otázkou sociální. V dnešní době jde o to uhájit sociální stát a sektor veřejných služeb před pokusy pravice jej maximálně osekat a oslabit. Sociální stát musí plnit roli garanta kvalitního a důstojného života všech řádných občanů. Přístup ke vzdělání a zdravotní péči nesmí být jakkoli podmiňován majetkovými a příjmovými poměry jedince.

Ideový princip trvale udržitelného rozvoje - bílý princip

Princip trvale udržitelného rozvoje vyjadřuje naši odpovědnost za budoucí dlouhodobý rozvoj naší vlasti. V souladu s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tento princip chápeme jako komplexní a vyvážený rozvoj, založený na třech pilířích dlouhodobé udržitelnosti: hospodářském, sociálním a životního prostředí. Zjednodušeně řečeno, jde o prosazování sociálně-tržní ekonomiky s ekologickými aspekty.